ODJEL ZA ODRASLE OSOBE djeluje u sjedištu Centra u ul. Petra Grubišića 3. Stručni radnici na Odjelu su socijalni radnik, pravnik i psiholog, a svi stručni postupci se provode timski.

Korisnici Odjela za odrasle osobe su: starije i nemoćne osobe, osobe s tjelesnim, mentalnim, osjetilnim i intelektualnim teškoćama, osobe lišene poslovne sposobnosti, osobe lišene slobode, beskućnici, počinitelji i žrtve obiteljskog nasilja.

Koje socijalne usluge odrasle osobe mogu ostvariti dolaskom u CZSS ?

 Prva socijalna usluga – obuhvaća informiranje korisnika o socijalnim uslugama i pružateljima usluga, pomoć korisniku pri utvrđivanju njegovih potreba, početnu procjenu mogućnosti korisnika te podršku i pomoć pri izboru prava u sustavu socijalne skrbi.

Savjetovanje i pomaganje – je socijalna usluga koju neposredno pruža CZSS radi sustavne stručne pomoći pojedincu/obitelji radi prevladavanja poteškoća (u vezi s bolešću, starošću, smrću člana obitelji, invalidnošću…) te stvaranja uvjeta za očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti i odgovornog odnosa pojedinca prema sebi, obitelji i društvu.

Pomoć u kući – je socijalna usluga koja se priznaje starijoj osobi kojoj je prema procjeni centra za socijalnu skrb potrebna pomoć druge osobe, te osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja, trajnih ili privremenih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe.

Na našem području takvu uslugu pružaju Centar za pružanje usluga u zajednici grada Šibenika i Udruga ”ZvoniMir” iz Knina. Također je područje Šibenika i okolice obuhvaćeno Projektom ”Zaželi” putem kojeg različiti nositelji projekata (općine i udruge) pružaju pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama.

Psihosocijalna podrška – je socijalna usluga koja podrazumijeva rehabilitaciju radi poticanja razvoja kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih ili socijalnih vještina korisnika. (Primjerice obučavanje osoba s teškoćama vida)

Boravak – je socijalna usluga koja obuhvaća cjelodnevni (6 do 10 sati) i poludnevni boravak (4 do 6 sati) u kojem vremenu se osigurava zadovoljavanje životnih potreba korisnika pružanjem usluga prehrane, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju, čuvanja, odgoja, njege, radnih aktivnosti, psihosocijalne rehabilitacije, organiziranja slobodnog vremena, organiziranog prijevoza, ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika.

Na našem području takvu uslugu po rješenju CZSS osigurava Centar za odgoj i obrazovanje ”Šubićevac” i to za osobe s intelektualnim teškoćama.

Smještaj – je socijalna usluga koja može obuhvatiti uslugu stanovanja, prehrane, njege, brige o zdravlju, socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, fizikalne terapije, radne terapije, radnih aktivnosti, aktivnog provođenja vremena, odgoja i obrazovanja, ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika, a namijenjena je starijim i nemoćnim osobama, osobama s intelektualnim teškoćama, osobama s psihičkim teškoćama, beskućnicima te osobama s problemima ovisnosti.

Organizirano stanovanje – je socijalna usluga kojom se jednoj ili više osoba tijekom 24 sata dnevno uz organiziranu stalnu ili povremenu pomoć stručne ili druge osobe, u stanu ili izvan stana, osiguravaju osnovne životne potrebe te socijalne, radne, kulturne, obrazovne, rekreacijske i druge potrebe.

Na našem području takvu uslugu pružaju Centar za odgoj i obrazovanje ”Šubićevac”,  Centar za socijalnu inkluziju Šibenik, Roman obitelj i Udruga za promicanje inkluzije Zagreb.

Centar za socijalnu skrb Šibenik je obvezni partner prijaviteljima u Projektu ”Zaželi”, a putem kojih se pruža usluga pomoći u kući starijim i nemoćnim osobama. Pomoć putem gerontodomaćica zaposlenih u projektu „Zaželi“ na našem području pružaju: Udruga mladih ”Mladi u EU”, Razvojni europski centar inicijativna, Razvojni Centar poduzetništva, Udruga slijepih osoba Županije Šibensko-kninske, Udruga gluhih i nagluhih osoba Šibensko-kninske županije, Sportsko društvo Spartak, Futsal klub Banzogo, Društvo multiple skleroze, Udruga umirovljenika grada Šibenika, Udruga Svijet kvalitete, Crveni križ Šibenik, Udruga Idemo dalje, Udruga Svjetlost, Općina Tisno, Udruga Kolajna Tribunj, Općina Tribunj, Općina Murter-Kornati, Grad Skradin, Ekološka udruga Krka.

Zainteresirani za korištenje ovakve vrste usluge trebaju se sami izravno javiti navedenim pružateljima usluge.

NASILJE U OBITELJI

SVAKA OSOBA dužna je direktno prijaviti policiji bilo kakvo saznanje ili sumnju na postojanje nasilja u obitelji !

Cilj postupanja centra za socijalnu skrb je poduzimanje mjera i radnji kao i pružanje potpore u skladu s propisanim ovlastima radi sveobuhvatne zaštite žrtve i članova obitelji, posebice djece, osoba s invaliditetom, osoba starije životne dobi  kao posebno ranjivih skupina kroz integrirani pristup u radu s počiniteljem nasilja i žrtvom. 

Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji propisano je da je nasilje u obitelji:

1. primjena fizičke sile uslijed koje nije nastupila tjelesna ozljeda

2. tjelesno kažnjavanje ili drugi načini ponižavajućeg postupanja prema djeci

3. psihičko nasilje koje je kod žrtve prouzročilo povredu dostojanstva ili uznemirenost

4. spolno uznemiravanje

5. ekonomsko nasilje kao zabrana ili onemogućavanje korištenja zajedničke ili osobne imovine, raspolaganja osobnim prihodima ili imovine stečene osobnim radom ili nasljeđivanjem, onemogućavanje zapošljavanja, uskraćivanje sredstava za održavanje zajedničkog kućanstva i za skrb o djeci

6. zanemarivanje potreba osobe s invaliditetom ili osobe starije životne dobi koje dovodi do njezine uznemirenosti ili vrijeđa njezino dostojanstvo i time joj nanosi tjelesne ili duševne patnje.

SKRBNIŠTVO

Skrbništvo – je oblik zaštite punoljetnih osoba koje nisu sposobne brinuti o sebi i štititi svoja prava i interese te su sudskim putem lišeni poslovne sposobnosti.

Pokretanje postupka za lišenje poslovne sposobnosti

Postupak za lišenje poslovne sposobnosti može pokrenuti:

 1. Sud po službenoj dužnosti
  – na prijedlog Centra za socijalnu skrb
  – na prijedlog bračnog druga osobe o kojoj se provodi postupak lišenja poslovne sposobnosti
  – na prijedlog krvnih srodnika u ravnoj lozi, a u pobočnoj lozi do 2. stupnja
 2. Osobe ovlaštene za pokretanje postupka lišenja poslovne sposobnosti pokreću izvanparnični postupak kod nadležnog suda kada ocijene da punoljetna osoba zbog duševnih smetnji ili drugih uzroka nije sposobna brinuti se o osobnim potrebama, pravima i interesima ili ugrožava prava i interese drugih osoba.
 3. Centar za socijalnu skrb, osobi za koju je pokrenut postupak lišenja poslovne sposobnosti na zahtjev suda, imenuje posebnog skrbnika sa zadatkom i ovlaštenjem zastupanja njegovih prava i interesa u tom postupku.

Sud će provesti postupak te nakon nalaza i mišljenja sudskog vještaka, utvrditi zdravstveno stanje osobe za koju je postupak lišenja pokrenut te će utvrditi u kojem dijelu osoba nije u mogućnosti samostalno štititi svoja prava i interese te je u tom dijelu lišiti poslovne sposobnosti.

Tko donosi odluku o stavljanju pod skrbništvo?

Odluku donosi centar za socijalnu skrb, po zaprimanju sudskog rješenja o lišavanju poslovne sposobnosti za osobu.

Izbor osobe skrbnika – tko može biti skrbnik?

Skrbnikom se imenuje osoba koja ima osobine i sposobnosti za obavljanje skrbništva i koja pristane biti skrbnikom, a uglavnom se bira iz kruga bliskih srodnika štićenika.

Ako to zahtijevaju okolnosti slučaja i dobrobit štićenika, centar za socijalnu skrb može odlučiti neposredno obavljati dužnost skrbnika i u tu svrhu imenuje osobu zaposlenu u tom centru.

Skrbnik ne može biti osoba:

1. koja je lišena roditeljske skrbi,

2. koja je lišena poslovne sposobnosti,

3. čiji su interesi u suprotnosti s interesima štićenika,

4. od koje se, s obzirom na njezino ponašanje i osobine te odnose sa štićenikom, ne može očekivati da će pravilno obavljati dužnost skrbnika.

Dužnosti i obveze skrbnika:

 • Skrbnik je dužan savjesno se brinuti o osobi, pravima, obvezama i dobrobiti štićenika, upravljati njegovom imovinom, a sve sukladno odluci o lišenju poslovne sposobnosti
 • Prije poduzimanja važnijih mjera zaštite štićenika ili njegovih imovinskih interesa skrbnik je dužan razmotriti mišljenje, želje i osjećaje samog štićenika
 • Skrbnik zastupa štićenika
 • Skrbnik samostalno obavlja poslove redovitog upravljanja štićenikovom imovinom, ako odlukom centra za socijalnu skrb nije drukčije određeno
 • Za poduzimanje važnijih mjera glede osobe, osobnog stanja ili zdravlja štićenika skrbniku je potrebno prethodno odobrenje centra za socijalnu skrb
 • Skrbnik odgovara za štetu koju je skrivio u obavljanju svojih dužnosti
 • Skrbnik je dužan svakih šest mjeseci (ili jednom godišnje, ovisno o srodstvu sa štićenikom), podnijeti izvješće o svom radu i o stanju štićenikove imovine. Izvješće se podnosi u pisanom obliku, na formularu, koji centar za socijalnu skrb dostavlja skrbniku u određenom periodu ili usmeno na zapisnik, nadležnom djelatniku Ureda
 • Izvješće skrbnika mora sadržavati kako se skrbnik brinuo o osobi štićenika i o zaštiti njegovih prava i dobrobiti, kao i podatke o upravljanju i raspolaganju štićenikovom imovinom, o prihodima i rashodima štićenika, te potrebne priloge kojima se dokazuje visina prihoda i stanje imovine za period za koji se izvješće podnosi