ZAŠTITA DJECE I MLADIH

Posebnu pažnju u Centru za socijalnu skrb Šibenik pružamo zaštiti djece i mladih s problemima u ponašanju i djeci i mladima s teškoćama u razvoju za koje je organiziran Odjel za zaštitu djece i mladih a djeluje na dislociranoj lokaciji na adresi Miminac 1.

Pri Odjelu za zaštitu djece i mladih poslove timski obavljaju socijalni radnik, socijalni pedagog, psiholog, rehabilitator i pravnik.  Organizirani su u stručne timove:
Tim za zaštitu djece s teškoćama u razvoju  i
Tim za zaštitu  djece i mladih s problemima u ponašanju.

Obuhvaćaju rad s djecom i mladima do 21 godine života.