U djelokrugu rada centra za socijalnu skrb su poslovi na zaštiti djece  i mladih s problemima u ponašanju, a postupanja se temelje na primjeni:

– Zakona o socijalnoj skrbi

– Obiteljskog zakona

– Zakona o sudovima za mladež

– Zakonu o izvršenju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje

– Protokola o postupanju u slučaju vršnjačkog nasilja

Što su problemi u ponašanju

         Pojam problemi u ponašanju djece i mladih predstavlja skupni naziv za razne oblike ponašanja, kojima dijete ili mlada osoba odstupa od ponašanja primjerenog dobi, situaciji i društvenim normama, te štetno ili opasno utječe na sebe i/ili druge pojedince odnosno okolinu. Uključuju ponašanja kao što su skitnja, bježanje od kuće, konzumiranje alkohola i droga, izostajanje iz škole i zanemarivanje školskih obveza, nasilno ponašanje prema članovima obitelji ili vršnjacima  te činjenje kaznenih djela ili prekršaja.

Kada intervenira CZSS

– po službenoj dužnosti – kada stručni radnici centra  neposrednim uvidom u obitelji uoče poteškoće u ponašanju djeteta (npr. kada je  obitelj već u tretmanu centra)

– po zahtjevu roditeljakoji je zbog problema u odgoju djeteta zatražio pomoć centra

– po prijavama različitih službi koje se bave djecom i mladima (škole, zdravstvene ustanove, policija, odvjetništva, sud)

Kakav je postupak

           Postupanje centra započinje pozivanjem djeteta i roditelja na razgovor. Pribavljaju se potrebne  informacije o djetetu, njegovim  problemima i poteškoćama, odnosima i prilikama u obitelji. Obavlja se izvid u domu u kojem dijete živi, po potrebi razgovora sa školom, obiteljskim liječnikom i svima onima koji mogu pomoći da se stvori cjelovita slika o problemima, ali i mogućnostima djeteta i njegovih roditelja za prevladavanje nastalih problema. Sukladno početnoj procjeni, po potrebi se provodi  timska obrada u Centru (socijalni radnik, socijalni pedagog, psiholog), a u nekim slučajevima provodi se i dijagnostička opservacija u specijaliziranim ustanovama (npr.  domu za odgoj djece, Poliklinici za djecu..) Temeljem zaključka stručne obrade  poduzimaju se daljnje mjere u cilju zaštite djeteta ili maloljetnika.

Mjere u svrhu pomoći i zaštite djece i mladih

Mjere pomoći i zaštite koje  Centar poduzima  ovise o vrsti i težini konkretnih problema, životnoj dobi, dostignutoj razini emocionalnog i socijalnog razvoja, osobinama, navikama i interesima djeteta/mlade osobe, obrazovnom statusu, ali isto tako i o okolnostima sredine u kojoj odrasta s naglaskom na odnose u obitelji i odgojne  kapacitete roditelja  i njihova očekivanja.

Osim neposrednog pružanja usluge savjetovanja i pomaganja djeci i roditeljima od strane stručnjaka Centra, može ih se uputiti i u druge ustanove ili udruge s programima za djecu i roditelje (Obiteljski centar i drugo). Također, moguće je dijete ili mladu osobu uputiti i na stacionarnu opservaciju u odgojnu ustanovu (najčešće u trajanju 21 dan), radi utvrđivanja najadekvatnijeg tretmana. U tom slučaju centar za socijalnu skrb donosi rješenje za uslugu privremenog smještaja radi provođenja kraćih rehabilitacijskih programa (po Zakonu o socijalnoj skrbi)

Primjenom Obiteljskog zakona mogu se izreći  mjere obiteljsko – pravne zaštite:

upozorenje na  pogreške i propuste u  ostvarivanju skrbi o djetetu, uz obvezu poduzimanja konkretnih mjera za prevladavanje uočenih propusta  (npr. upućivanje u školu za roditelje ili u tretman drugih  stručnjaka ovisno o poteškoćama koje dijete ili obitelj iskazuju)   

mjera stručne pomoći i potpore  u ostvarivanju skrbi o djetetu ukoliko je roditeljima  potrebna duža i kontinuirana stručna pomoć.  Provođenjem  ove mjere  stručnjaci  koje odredi centar pružaju pomoć i  podršku  roditeljima i djeci u njihovom domu.

mjera intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu, kada je djetetov razvoj ozbiljno ugrožen, a postoji spremnost i mogućnost u kraćem vremenu unijeti promjene u obitelj kojima bi se spriječilo izdvajanje djeteta iz obitelji

žurna mjera izdvajanja i smještaja djeteta izvan obitelji Ako postoji opasnost za život, zdravlje ili dobrobit djeteta koji se mogu zaštititi samo izdvajanjem djeteta iz neposrednoga okruženja, centar za socijalnu skrb će odlučiti o žurnom izdvajanju djeteta od roditelja ili druge osobe kod koje se dijete nalazi.     

 – Povjeravanje djeteta s problemima u ponašanju radi pomoći u odgoju radi povjeravanja ustanovi socijalne skrbi ili udomiteljskoj obitelji kad djetetovo ponašanje ozbiljno ugrožava dijete samo ili prava i interese članova obitelji i drugih osoba. Provodi se na prijedlog Centra, državnog odvjetnika, roditelja ili samog djeteta, a odluku o mjeri donosi Sud

MLADI U SUKOBU SA ZAKONOM  ili počinitelji kaznenih djela i prekršaja

Uloga centra za socijalnu skrb u slučaju počinjenja kaznenih djela ili prekršaja

Državno odvjetništvo i sud od centra za socijalnu skrb mogu zatražiti izvješće o osobnim i obiteljskim okolnostima počinitelja, mišljenje o svrsishodnosti pokretanja postupka ili primjeni adekvatnih maloljetničkih sankcija. Tada se uz sve ranije navedene okolnosti u obzir uzima i  odnos mladog počinitelja prema počinjenom kaznenom djelu ili prekršaju.

Centar je, ovisno o vrsti odgojne mjere, zadužen za organizaciju izvršenja, neposredno provođenje i/ili praćenje izvršavanja odgojnih mjera, kao i  za rad s roditeljima i posttretmanski prihvat.

Dijete/maloljetnik/mlađi punoljetnik

Riječ je o dobnoj klasifikaciji počinitelja kaznenih djela koja bitno utječe na odabir sankcija:

DIJETE je osoba do navršene 14. godine te je ono kazneno neodgovorno. To znači da bez obzira kakvo je djelo počinilo dijete prema njemu se ne može pokrenuti kazneni postupak i ne mogu mu se izreći kaznene sankcije. Isto vrijedi i za počinjene prekršaje. U tom slučaju centar za socijalnu skrb može poduzeti mjere obiteljsko pravne zaštite ili primijeniti mjere iz Zakona o socijalnoj skrbi.

MALOLJETNIK je osoba koja je navršila 14, a nije navršila 18 godina.  Ako on počini kazneno djelo prema njemu će se primijeniti Zakon o sudovima za mladež kao poseban zakon za maloljetne počinitelje kaznenih djelaZa počinjena kaznena djela mogu im se kao sankcije izreći odgojne mjere i maloljetnički zatvor.

MLAĐI PUNOLJETNIK je osoba koja je navršila 18, a nije navršila 21 godinu. Ako mlađi punoljetnik počini kazneno djelo prema njemu se mogu primijeniti odredbe Kaznenog zakona kao prema svim punoljetnim osobama, ali uz određene uvjete može se primijeniti i Zakon o sudovima za mladež koji se primjenjuje prema maloljetnim počiniteljima kaznenih djela. Znači da im može biti izrečena kazna zatvora, ali i uz određene uvjete im mogu biti izrečene odgojne mjere i maloljetnički zatvor.

Vršnjački sukob i vršnjačko nasilje

Kao i kod svih postupaka centra tako je i kod ovog, započinjemo pozivom prijavljenog počinitelja i roditelja. Tijekom informativno-savjetodavnog razgovora upozorava se o posljedicama takvog ponašanja, ali utvrđuju i obiteljske okolnosti. Počinitelj nasilja se može uputiti na savjetovanje u Obiteljski centar ili neku udrugu civilnog društva ili se mogu poduzimati mjere obiteljsko-pravne zaštite.

Poziva se i žrtva s roditeljima, te joj se nudi stručna pomoć u prevladavanju traume. Ukoliko se utvrdi da žrtva pokazuje odstupanja u ponašanju, poduzimaju se slične mjere. 

Suradnja u zajednici

Centar za socijalnu skrb u  ovom području svoga djelovanja surađuje prije svega s odgojno obrazovnim, zdravstvenim i socijalnim ustanovama, ali i s policijom, pravosuđem, organizacijama civilnog društva i lokalnom upravom.