1. Zakon o socijalnoj skrbi: https://www.zakon.hr/z/222/Zakon-o-socijalnoj-skrbi
 2. Obiteljski zakon: https://www.zakon.hr/z/88/Obiteljski-zakon
 3. Zakon o udomiteljstvu: https://www.zakon.hr/z/485/Zakon-o-udomiteljstvu
 4. Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama: https://www.zakon.hr/z/181/Zakon-o-za%C5%A1titi-osoba-s-du%C5%A1evnim-smetnjama
 5. Zakon o pomilovanju: https://www.zakon.hr/z/274/Zakon-o-pomilovanju
 6. Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji: https://www.zakon.hr/z/81/Zakon-o-za%C5%A1titi-od-nasilja-u-obitelji
 7. Zakon o općem upravnom postupku: https://www.zakon.hr/z/65/Zakon-o-op%C4%87em-upravnom-postupku
 8. Uredba o metodologijama vještačenja: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_67_1573.html
 9. Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o metodologijama vještačenja: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_06_56_1142.html
 10. Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji: https://mup.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Protokol_o_postupanju_u_slucaju_nasilja_u_obitelji-usvojila_Vlada_19_6_2019.pdf
 11. Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_08_70_1418.html
 12. Protokol o postupanju prema djeci bez pratnje: https://emn.gov.hr/UserDocsImages/vijesti/Protokol-o-postupanju-prema-djeci-bez-pratnje.pdf
 13. Protokol o postupanju prema djeci odvojenoj od roditelja- stranim državljanima: https://mzo.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Dokumenti-ZakonskiPodzakonski-Akti/Osnovnoskolski/Protokol%20o%20postupanju%20prema%20djeci%20odvojenoj%20od%20roditelja%20%E2%80%93%20stranim%20dr%C5%BEavljanima%20-%20Vlada%20RH%202013..pdf