Privremeno uzdržavanje je oblik novčane potpore koju, pod uvjetom ispunjenja zakonom propisanih pretpostavki, isplaćuje nadležni Centar za socijalnu skrb maloljetnom djetetu. Stjecanje prava na privremeno uzdržavanje, postupak, te druga značajna pitanja za ostvarenje tog prava uređena su Zakonom o privremenom uzdržavanju.

Uvjeti za ostvarivanje prava na privremeno uzdržavanje

  • Da je riječ o maloljetnom djetetu
  • Da roditelj koji ne stanuje s maloljetnim djetetom u cijelosti ili djelomično ne pridonosi uzdržavanju (obveza kojeg je utvrđena ovršnom ispravom
  • Da se učini vjerojatnim da baka i djed po tom roditelju ne pridonose uzdržavanju djeteta (najmanje u visini koja je ZOPU-om određena kao iznos privremenog uzdržavanja)
  • Da obveznik uzdržavanja ne ispunjava, u cijelosti ili djelomično svoju obvezu uzdržavanja dulje od tri mjeseca neprekidno od dana pokretanja ovršnoga postupka radi ostvarivanja uzdržavanja

Prije podnošenja  zahtjeva za ostvarivanje prava na privremeno uzdržavanje potrebno je pokrenuti ovršni postupak.  Pokretanjem ovršnog postupka smatra se podnošenje prijedloga za ovrhu nadležnom sudu ili dostavu zahtjeva za plaćanje prema ovršnoj ispravi Financijskoj agenciji sukladno propisima kojima se uređuju postupci ovrhe ili obraćanje središnjem tijelu nadležnom za postupanje sukladno međunarodnim konvencijama te uredbama Europske unije.

Zahtjev radi ostvarivanja prava na privremeno uzdržavanje podnosi se Centru za socijalnu skrb te je istom potrebno priložiti: ovršnu ispravu, zahtjev za izravnu naplatu podnesen Fini te potvrdu Fine o nemogućnosti za izvršenje osnove zbog nedostatka novčanih sredstava.

Pravo na privremeno uzdržavanje priznaje se od dana podnošenja zahtjeva, odnosno od dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti.

Pravo na privremeno uzdržavanje traje sve dok obveznik uzdržavanja ne počne izvršavati obvezu uzdržavanja najmanje u iznosu koji je Zakonom određen kao iznos privremenog uzdržavanja.

Dijete ima pravo na privremeno uzdržavanje u ukupnom trajanju od tri godine.

Privremeno uzdržavanje određuje se u iznosu od 50 % zakonskog minimuma uzdržavanja (osim u slučajevima st 2. i 3. članka 9. Zakona o privremenom uzdržavanju).