Posvojenje je oblik obiteljsko-pravne zaštite djece koji djetetu omogućuje odrastanje i odgoj u sigurnom obiteljskom okruženju, a posvojiteljima roditeljstvo i osnivanje obitelji. Posvojenjem nastaje neraskidiv odnos srodstva između posvojitelja i posvojenika te sva prava i dužnosti koja iz toga proizlaze.

Dijete se može posvojiti ako su oba roditelja, ili jedini roditelj (u slučaju da dijete nema upisano majčinstvo ili očinstvo) dali pristanak na posvojenje njihova djeteta.

Pristanak roditelja nije potreban ako je:

  • roditelj/roditelji lišeni roditeljske skrbi
  • roditelj/roditelji potpuno lišen poslovne sposobnosti

Tko može biti posvojitelj:

– osoba u dobi od najmanje 21 godine

– osoba starija od posvojenika najmanje 18 godina

– hrvatski državljanin (iznimno i stranac, ako je to od osobite koristi za dijete)

– osoba koja nije lišena roditeljske skrbi

– osoba koja nije lišena poslovne sposobnosti

– osoba čije dosadašnje ponašanje i osobine ukazuju na dobre roditeljske sposobnosti

Dijete mogu posvojiti bračni drugovi zajednički ili samo jedan bračni drug uz pristanak drugog bračnog druga.

Dijete može posvojiti osoba koja nije u braku ako je to od osobite koristi za dijete.

Posvojitelji se upisuju u maticu rođenih kao roditelji. Posvojenjem posvojenik i njegovi potomci stječu pravo nasljeđivanja posvojitelja i krvnih srodnika posvojitelja, odnosno nastaje između posvojitelja i njihovih srodnika s jedne strane, te posvojenika i njegovih potomaka, s druge strane, neraskidiv odnos srodstva i sva prava i dužnosti što iz toga proizlaze.

Posvojenje se može zasnovati do osamnaeste godine života djeteta.

Ako je dijete navršilo dvanaest godina, za zasnivanje posvojenja, promjenu osobnog imena i narodnosti, te upis posvojitelja kao roditelja, potreban je njegov pristanak.

Postupak za posvojenje

Osobe koje žele posvojiti dijete podnijet će centru za socijalnu skrb nadležnom prema svojem prebivalištu pisanu prijavu namjere posvojenja i zahtjev za izdavanje mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje.

Zahtjevu za izdavanje mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje podnositelji zahtjeva dužni su priložiti:

  • rodni list,
  • vjenčani list (za bračne drugove),
  • dokaz o postojanju izvanbračne zajednice (za izvanbračne drugove) – pravomoćna sudska presuda,
  • dokaz o državljanstvu,
  • potvrdu liječnika o psihofizičkom zdravstvenom stanju,
  • potvrdu poslodavca o zaposlenju,
  • dokaz da se protiv podnositelja zahtjeva ni protiv članova njegova kućanstva ne vodi kazneni postupak.

Centar za socijalnu skrb će na temelju podnesenog zahtjeva utvrditi ispunjavaju li bračni odnosno izvanbračni drugovi ili osoba koja želi posvojiti zakonske pretpostavke  te procijeniti njihovu podobnost i prikladnost za posvojenje.

Ukoliko je nakon  procjene podobnosti i prikladnosti za posvojenje utvrđeno da su ispunjene zakonske pretpostavke potencijalni posvojitelji se upućuju u  obvezu sudjelovanja u programu stručne pripreme za posvojenje. Na području mjesne nadležnosti Centra za socijalnu skrb Šibenik poslove stručne pripreme za posvojenje obavljaju stručni radnici Centra za socijalnu skrb Šibenik, Podružnica Obiteljski centar.

Nakon provedene  procjene podobnosti i prikladnosti te stručne pripreme za posvojenje centar izdaje mišljenje o podobnosti i prikladnosti za posvojenje u roku od šest mjeseci od zaprimanja pisane prijave i zahtjeva. Nakon izdavanja mišljenja o podobnosti i prikladnosti  za posvojenje potencijalni posvojitelji upisuju se u registar potencijalnih posvojitelja te su podaci iz registra vidljivi svim centrima u Republici Hrvatskoj.

Pravomoćnu odluku o posvojenju centar za socijalnu skrb dostavlja nadležnom matičaru.

Svi podaci o posvojenju službena su tajna

Centar za socijalnu skrb vodi spise predmeta posvojenja, a uvid u iste dopustit će se punoljetnom posvojeniku na njegov zahtjev te bližim krvnim srodnicima posvojenika samo ako centar za socijalnu skrb pribavi pristanak punoljetnog posvojenika.

Postupak za posvojenje provodi po službenoj dužnosti centar za socijalnu skrb na čijem području nadležnosti je prebivalište ili boravište djeteta.

https://gov.hr/moja-uprava/obitelj-i-zivot/roditeljstvo/posvojenje/530

https://adopta.hr/potencijalni-posvojitelji/postupak-posvojenja.html