1. ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA
Novčana naknada koju može ostvariti samac ili obitelj koji nemaju sredstava za uzdržavanje i nisu ih u mogućnosti ostvariti radom, prihodima od imovine ili na drugi način. Zajamčena minimalna naknada priznaje se samcu ili kućanstvu koji nemaju sredstava za uzdržavanje, što znači da su im prihodi ispod tzv. „cenzusa“ koji je utvrđen Zakonom o socijalnoj skrbi, a sredstva za život nisu u mogućnosti ostvariti svojim radom ili prihodima od imovine ili na drugi način. Osnovica na temelju koje se utvrđuje visina pomoći za uzdržavanje iznosi 800,00 kuna. Nema pravo na zajamčenu minimalnu naknadu samac ili kućanstvo ako:

· je samac ili član kućanstva ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba, poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti te vrijedne pokretnine (plovila, umjetnička djela i sl.)

· je samac ili član kućanstva vlasnik imovine koju bi mogao koristiti ili prodati bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba i time osigurati sredstva u iznosu zajamčene minimalne naknade propisane ovim Zakonom za osobno uzdržavanje ili uzdržavanje članova kućanstva

· je samac ili član kućanstva vlasnik registriranog osobnog vozila, osim registriranog osobnog vozila koje služi za prijevoz samca ili člana kućanstva korisnika prava po osnovi invaliditeta, starije i nemoćne teško pokretne osobe ili je prema procjeni stručnog radnika centra za socijalnu skrb registrirano osobno vozilo nužno radi prometne izoliranosti

· samac ili član kućanstva koristi registrirano osobno vozilo u vlasništvu druge pravne ili fizičke osobe

· je samac sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja

· radno sposobni samac nije evidentiran kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje,

· može osigurati uzdržavanje po drugoj osnovi

· korisnik usluge smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno odredbama Zakona ili posebnih propisa.

Na temelju pravomoćnog rješenja o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu ili uslugu smještaja, vrši se upis zabilježbe tražbine u zemljišnim knjigama na nekretninama iz članka 29. stavka 1. podstavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi te drugim nekretninama koje korisnik ne koristi za stanovanje, a koje su u vlasništvu odraslog korisnika u korist Republike Hrvatske, na prijedlog nadležnog državnog odvjetništva. Zabilježba se briše na temelju suglasnosti resornog Ministarstva kada se izvrši naplata potraživanja ili otpiše dug.

Za slučaj smrti korisnika zajamčene minimalne naknade kojem su u cijelosti ili dijelom isplaćivani iznosi iz sredstava državnog proračuna, Republika Hrvatska ima pravo na povrat iznosa isplaćenih po osnovi priznatog prava od njegovih nasljednika do visine vrijednosti naslijeđene imovine.

Za slučaj da korisnik zajamčene minimalne naknade kojem su u cijelosti ili dijelom isplaćivani iznosi iz sredstava državnog proračuna, darovanjem otuđi svoju imovinu, Republika Hrvatska ima pravo od daroprimca na povrat iznosa isplaćenih po osnovi priznatog prava.

Republika Hrvatska neće podići tužbu radi povrata iznosa u prethodno navedenim slučajevima ako bi ostvarivanjem tražbine nasljednici i članovi njegove obitelji te daroprimac i članovi njegove obitelji ostali bez imovine, odnosno prihoda potrebnog za podmirenje osnovnih stambenih i drugih osnovnih životnih potreba.

Republika Hrvatska ima pravo na povrat iznosa isplaćenih na ime zajamčene minimalne naknade od osobe koja je po zakonu dužna uzdržavati korisnika, ako je tijekom ispitnog postupka koji je prethodio donošenju rješenja o priznavanju tog prava nedvojbeno dokazano da ga te osobe neosnovano ne uzdržavaju ili su neopravdano odbile njegovo uzdržavanje.

Korisnik socijalne skrbi dužan je službenoj osobi te nadležnom centru za socijalnu skrb dati istinite osobne podatke, podatke o svom prihodu i imovini, kao i drugim okolnostima o kojima ovisi priznavanje nekog prava i pisanom izjavom omogućiti njihovu dostupnost u postupku za priznavanje prava na novčane naknade i socijalne usluge kao i tijekom korištenja prava.

 Za točnost podataka navedenih u zahtjevu za ostvarivanje prava u sustavu socijalne skrbi podnositelj zahtjeva odgovara materijalno i kazneno.

Korisnik je dužan u roku od 8 dana prijaviti svaku promjenu koja utječe na daljnje korištenje ili iznos priznatog prava.


2. JEDNOKRATNA NAKNADA
Novčana naknada koju centar za socijalnu skrb priznaje samcu ili obitelji koji zbog trenutačnih materijalnih teškoća nisu u mogućnosti podmiriti neke osnovne životne potrebe, a koje su nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i sl. Uz zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu naknadu korisnik je dužan navesti za koju namjenu treba pomoć i koliko sredstava je potrebno da tu potrebu podmiri. Također je dužan dostaviti potrebne dokaze o konkretnoj životnoj potrebi zbog koje traži pomoć.

3. NAKNADE U SVEZI S OBRAZOVANJEM
Novčane naknade za obrazovanje su:
. naknada za redovito studiranje,
. naknada za troškove smještaja u učeničkom domu,
. naknada za troškove prijevoza.


4. OSOBNA INVALIDNINA
Osobna invalidnina je novčana potpora namijenjena osobi s teškim invaliditetom ili drugim teškim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, u svrhu zadovoljavanja njezinih životnih potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice, ako osobnu invalidninu ne ostvaruje po drugoj osnovi. Osobna invalidnina se utvrđuje nakon što je prethodno provedeno vještačenje pri Zavodu za vještačenje.

Pravo na osobnu invalidninu se ne priznaje:

· osobi koja osobnu invalidninu ostvaruje po drugoj osnovi

· osobi koja ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za uključivanje u zajednicu

· osobi koja ima u vlasništvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti

· djetetu ili odrasloj osobi kojoj je priznata usluga smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi ili drugim propisima

· osobi kojoj je priznato pravo na doplatak za pomoć i njegu sukladno odredbama ovoga Zakona ili na temelju drugih propisa.

Za osobu koja nema vlastiti prihod osobna invalidnina iznosi 1.500,00 kuna mjesečno(300 posto osnovice propisane čl. 27. st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi) Ako osoba ostvaruje prihod po bilo kojoj osnovi, osobna invalidnina utvrđuje se kao razlika između iznosa 300 posto osnovice i prosječnog prihoda ostvarenog u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, odnosno u kojem je pokrenut postupak po službenoj dužnosti.


5. DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU
Doplatak za pomoć i njegu je novčana potpora namijenjena osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavci namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene, kao i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba.

Navedena osoba može ostvariti pravo na doplatak za pomoć i njegu ako:
· nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju,
· njen prosječni mjesečni prihod ako je samac, ne prelazi iznos od 250% osnovice, odnosno ako prosječni mjesečni prihod članova njezine obitelji ne prelazi iznos od 200% osnovice za ostvarivanje prava, u prethodna tri mjeseca,
· ako doplatak za pomoć i njegu ne može ostvariti po drugoj osnovi.
Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje centar za socijalnu skrb s danom podnošenja zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti, nakon provedenog vještačenja na Zavodu za vještačenje.
Pravo se može priznati u punom ili smanjenom iznosu, ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe u punom ili smanjenom opsegu koje se utvrđuje nakon što je prethodno provedeno vještačenje Zavoda za vještačenje.

Doplatak za pomoć i njegu može se ostvariti u punom iznosu (600,00 kn mjesečno) ili smanjenom iznosu (420,00 kn mjesečno).6. STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA
Pravo na status roditelja njegovatelja se priznaje jednom od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju, odnosno osobe s invaliditetom, koja je potpuno ovisna o pomoći i njezi druge osobe tako da joj je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata, a za koju je prema preporuci liječnika roditelj osposobljen. Također, pravo na status roditelja njegovatelja priznaje se jednom od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju, odnosno osobe s invaliditetom, zbog kojih je u potpunosti nepokretna i uz pomoć ortopedskih pomagala, te roditelju djeteta s teškoćama u razvoju, odnosno osobe s invaliditetom s više vrsta teških oštećenja (tjelesnih, mentalnih, intelektualnih ili osjetilnih), zbog kojih je potpuno ovisno o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.


Rješenje o priznavanju prava na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja donosi centar za socijalnu skrb, a ministarstvo nadležno za socijalnu skrb daje suglasnost na rješenje Centra.


7. NAKNADA DO ZAPOSLENJA
Pravo na naknadu do zaposlenja ima dijete s teškoćama u razvoju odnosno osoba s invaliditetom kojoj je utvrđeno tjelesno, mentalno, intelektualno ili osjetilno oštećenje.
Pravo se može ostvariti nakon završetka osnovnoškolskog, srednjoškolskog ili visokoškolskog
obrazovanja, a najranije s navršenih 15 godina života.
Pravo mogu ostvariti nezaposlene osobe, bez vlastitih prihoda. Naknada do zaposlenja iznosi 70% od osnovice za ostvarivanje prava u socijalnoj skrbi (iznosi 420,00 kn mjesečno).
Korisnik koji ostvaruje naknadu do zaposlenja ne može istodobno ostvariti pravo na doplatak za pomoć i njegu.


Dodatne informacije: Zakon o socijalnoj skrbi ( N.N. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16.16/17,130/17, 98/19, 64/20)