Obitelj

Obitelj je temeljna društvena zajednica koja je u stalnoj interakciji sa svojim okruženjem.. Danas se pod obitelji podrazumijeva zajednica koja uz djecu i roditelje uključuje i druge ukućane koji žive zajedno, iako obitelj kao uži pojam obuhvaća roditelje i djecu. Osnova je i polazište djetetovog cjelokupnog razvoja stoga je izuzetno važno da bude skladna, da u njoj vladaju dobri odnosi, međusobno poštovanje i uvažavanje. S druge strane, loši odnosi unutar obitelji koji uključuju nasilje i zlostavljanje negativno se odnose na svakog pojedinog člana, a posebice na dijete i njegov daljnji razvoj.

Što je nasilje u obitelji ?

Nasilje karakterizira želja jednog člana obitelji da korištenjem sile, zastrašivanjem i različitim drugim postupcima uspostavi kontrolu nad članovima obitelji te je i održi. Nasilje u obitelji je svjesni izraz moći i kontrole te se ne događa slučajno, a u većini slučajeva je dugotrajno i često. 

Nasilje u obitelji se sukladno Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji  definira kao bilo koji oblik tjelesnog, psihičkog, spolnog ili ekonomskog nasilja;

  • tjelesno nasilje je primjena fizičke sile bez obzira je li nanesena tjelesna ozljeda
  • tjelesno kažnjavanje ili drugi načini ponižavajućeg postupanja prema djeci
  • psihičko nasilje je ono koje je kod žrtve prouzročilo povredu dostojanstva ili uznemirenost, strah, verbalno nasilje, vrijeđanje, uhođenje ili uznemiravanje preko svih sredstava komunikacija
  • spolno uznemiravanje je svaki seksualni čin protiv volje druge osobe
  • ekonomsko nasilje kao zabrana ili onemogućavanje korištenja zajedničke ili osobne imovine, raspolaganja osobnim prihodima ili imovine stečene osobnim radom ili nasljeđivanjem, onemogućavanje zapošljavanja, uskraćivanje sredstava za održavanje zajedničkog kućanstva i za skrb o djeci
  • zanemarivanje potreba osobe s invaliditetom ili osobe starije životne dobi koje dovodi do njezine uznemirenosti ili vrijeđa njezino dostojanstvo i time joj nanosi tjelesne ili duševne patnje.

Tko su žrtve nasilja u obitelji ?

Žrtva nasilja u obitelji je osoba koja zbog počinjenja nasilja u obitelji trpi fizičke ili psihičke posljedice, imovinsku štetu ili bitnu povredu temeljnih prava i sloboda. A roditelji su dužni zaštiti djecu od svakog oblika nasilja i zanemarivanja i zaštiti ih od izlaganja istom.

Kako nasilje u obitelji utječe na djecu?

  • Emocionalne teškoće- bijes, tuga, zabrinutost
  • Povlačenje u sebe i nesigurnost
  • Neposlušnost
  • Lošiji školski uspjeh