Financiranje
Sredstva za financiranje Centra osiguravaju se u državnom proračunu, proračunu jedinice područne (regionalne) samouprave na čijem području Centar djeluje.
Ako u obavljanju djelatnosti Centar ostvari dobit ona će se upotrijebiti za obavljanje i razvoj djelatnosti Centra ili druge ustanove čiji je osnivač Republika Hrvatska.

Upravljanje
Centrom upravlja Upravno vijeće u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i Zakona o socijalnoj skrbi.
Upravno vijeće čine pet članova i to tri predstavnika osnivača, jedan predstavnik Šibensko-kninske županije i jedan predstavnik radnika Centra.
Članove Upravnog vijeća imenuje ministar, osim predstavnika radnika kojeg imenuje i razrješuje radničko vijeće Centra, a ako ono nije utemeljeno, predstavnika radnika imenuju radnici sukladno odredbama Zakona o radu.

Upravno vijeće Centra obavlja slijedeće poslove:
– donosi Statut i opći akt kojim se uređuju radni odnosi i unutarnji ustroj Centra na prijedlog ravnatelja, uz suglasnost osnivača,
– donosi financijski plan i polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana,
– donosi godišnji plan i program rada Centra na prijedlog ravnatelja i nadzire njegovo izvršavanje,
– analizira financijsko poslovanje Centra najmanje svaka tri mjeseca,
– u slučaju gubitka u poslovanju Centra bez odgode obavještava osnivača,
– predlaže osnivaču proširenje i promjenu djelatnosti i donošenje drugih odluka vezanih uz osnivačka prava,
– imenuje i razrješuje ravnatelja uz suglasnost ministra i sklapa s njim ugovor o radu na određeno vrijeme za mandatno razdoblje,
– donosi odluke u drugom stupnju o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
– raspravlja i odlučuje o izvješćima ravnatelja najmanje svaka tri mjeseca,
– daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad Centra te donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i statutom Centra.

Upravno vijeće razmatra stanje i rezultate rada Centra, prati organiziranje i izvršavanje djelatnosti u Centru te u svezi s time poduzima potrebne mjere, prati materijalne potrebe Centra, te surađuje sa državnim tijelima, drugim ustanovama i udrugama.

Rukovođenje
Centar predstavlja i zastupa ravnatelj.
Ravnatelj Centra ima sva ovlaštenja u pravnom prometu u okviru djelatnosti Centra upisane u sudski registar, a u skladu sa zakonom i Statutom.

Centar vodi ravnatelj. Djelokrug rada ravnatelja obuhvaća ove poslove:
– predlaže godišnji plan i program rada Centra i odgovoran je za njegovo ostvarivanje,
– vodi poslovanje Centra,
– predstavlja i zastupa Centar,
– predlaže Upravnom vijeću nacrt statuta i drugih općih akata koje donosi Upravno vijeće,
– podnosi Upravnom vijeću i osnivaču izvještaj o radu i poslovanju Centra,
– donosi odluke u prvom stupnju o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
– obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima Centra.

Podružnicu vodi Predstojnik. Predstojnik obavlja sljedeće poslove:
– organizira i vodi stručni rad u okviru djelatnosti Podružnice,
– koordinira rad Podružnice,
– prati rad stručnih radnika Podružnice i predlaže ravnatelju Centra njihovo napredovanje,
– predlaže provođenje unutarnjeg nadzora nad stručnim radom Podružnice,
– prikuplja potrebne podatke i vodi statistiku o radu Podružnice, te u svezi s tim Centru i Ministarstvu podnosi izvješća,
– obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i drugim općim aktima Centra, kao i poslove po nalogu ravnatelja i odgovoran je za svoj rad ravnatelju Centra.

Predstojnika Podružnice imenuje na mandat od četiri godine ravnatelj Centra uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća, između zaposlenih radnika Centra.

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete iz članka 133. stavak 1. i 2. Zakona o socijalnoj skrbi.

Ravnatelja Centra imenuje Upravno vijeće na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje Centar, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Natječaj za ravnatelja Centra objavljuje se u “Narodnim novinama” i u drugom javnom glasilu.

Ravnatelj se imenuje na mandat od 4 godine i ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.