Centar za socijalnu skrb Šibenik je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima. Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnost osnivača obavlja Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Centar za socijalnu skrb Šibenik osnovan je za područje gradova Šibenika, Vodica i Skradina te općina Pirovac, Murter-Kornati, Tisno, Bilice, Tribunj, Primošten i Rogoznica.

Sjedište Centra je u Šibeniku u ulici Petra Grubišića 3 gdje je smješten ured ravnateljice i službe pod njenim neposrednim rukovođenjem, te organizacijske i stručne cjeline: Prijemni ured i Odjel novčanih naknada te Odjel za odrasle osobe. Na lokaciji u Prilaz tvornici 39 djeluje Odjel za djecu, brak i obitelj, a na lokaciji Miminac 1 djeluje Odjel za zaštitu djece i mladih.

Djelatnost Centra je određena Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20), a obuhvaća:

Prava u sustavu socijalne skrbi:

 • zajamčena minimalna naknada
 • naknada za troškove stanovanja
 • naknada za troškove ogrijeva
 • naknada za osobne potrebe korisnika smještaja
 • jednokratne naknade,
 • naknade u vezi s obrazovanjem,
 • osobna invalidnina,
 • doplatak za pomoć i njegu,
 • status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja,
 • naknada do zaposlenja
 • naknada za ugroženog kupca energenata

Sredstva za financiranje Centra osiguravaju se u državnom proračunu RH, proračunu jedinice područne (regionalne) samouprave na čijem području Centar djeluje, prihodima ostvarenim sudjelovanjem korisnika i njihovih obveznika uzdržavanja u plaćanju troškova socijalnih usluga, na temelju donacija, pomoći i ostalih namjenskih prihoda.  Ako u obavljanju djelatnosti Centar ostvari dobit ona će se upotrijebiti za obavljanje i razvoj djelatnosti Centra ili druge ustanove čiji je osnivač Republika Hrvatska.

Usluge u sustavu socijalne skrbi:

 • prva socijalna usluga (informiranje, prepoznavanje i početna procjena potreba)
 • savjetovanje i pomaganje
 • pomoć u kući
 • psihosocijalna podrška
 • rana intervencija
 • pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija)
 • boravak
 • smještaj
 • obiteljska medijacija
 • organizirano stanovanje

Centrom upravlja Upravno vijeće u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i Zakona o socijalnoj skrbi. Upravno vijeće čini pet članova i to tri predstavnika osnivača, jedan predstavnik Šibensko-kninske županije i jedan predstavnik radnika Centra. Članove Upravnog vijeća imenuje ministar, osim predstavnika radnika kojeg imenuje i razrješuje radničko vijeće Centra, a ako ono nije utemeljeno, predstavnika radnika imenuju radnici sukladno odredbama Zakona o radu. Upravno vijeće Centra obavlja slijedeće poslove:

– donosi Statut i opći akt kojim se uređuju radni odnosi i unutarnji ustroj Centra na prijedlog ravnatelja, uz suglasnost osnivača,
– donosi financijski plan i polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana,
– donosi godišnji plan i program rada Centra na prijedlog ravnatelja i nadzire njegovo izvršavanje,
– analizira financijsko poslovanje Centra najmanje svaka tri mjeseca,
– u slučaju gubitka u poslovanju Centra bez odgode obavještava osnivača,
– predlaže osnivaču proširenje i promjenu djelatnosti i donošenje drugih odluka vezanih uz osnivačka prava,
– imenuje i razrješuje ravnatelja uz suglasnost ministra i sklapa s njim ugovor o radu na određeno vrijeme za mandatno razdoblje,
– donosi odluke u drugom stupnju o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
– raspravlja i odlučuje o izvješćima ravnatelja najmanje svaka tri mjeseca,
– daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad Centra te donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i statutom Centra.

Upravno vijeće razmatra stanje i rezultate rada Centra, prati organiziranje i izvršavanje djelatnosti u Centru te u svezi s time poduzima potrebne mjere, prati materijalne potrebe Centra, te surađuje sa državnim tijelima, drugim ustanovama i udrugama.

Centar predstavlja i zastupa ravnatelj.

Ravnatelj Centra ima sva ovlaštenja u pravnom prometu u okviru djelatnosti Centra upisane u sudski registar, a u skladu sa zakonom i Statutom. Centar vodi ravnatelj. Djelokrug rada ravnatelja obuhvaća ove poslove:

– predlaže godišnji plan i program rada Centra i odgovoran je za njegovo ostvarivanje,
– vodi poslovanje Centra,
– predstavlja i zastupa Centar,
– predlaže Upravnom vijeću nacrt statuta i drugih općih akata koje donosi Upravno vijeće,
– podnosi Upravnom vijeću i osnivaču izvještaj o radu i poslovanju Centra,
– donosi odluke u prvom stupnju o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
– obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima Centra.

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete iz članka 133. stavak 1. i 2. Zakona o socijalnoj skrbi. Ravnatelja Centra imenuje Upravno vijeće na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje Centar, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi. Natječaj za ravnatelja Centra objavljuje se u “Narodnim novinama” i u drugom javnom glasilu. Ravnatelj se imenuje na mandat od 4 godine i ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.